Tuesday, August 19, 2008

你们那里弱势了?

亲爱的友族:

请原谅我的无知,请原谅我的坦白,请原谅我的冒昧,但有些东西我真的想不通。

以人数,你们是本国最大的族群,超过70%。

以经济,政府给与你们的种种便利,制造了不少中小型的企业家。本国的主板上市公司超过50%是你们的。

以教育,国小国中和其他源流学校的数量比较,就像牛与蚊比。你们的大学生也占了本地大学的70%。

以政治,你们的代表是马来西亚最大政党,最高领导也是你族,内阁部长你们也占了大多数。

以国家主权,你们也是占最大多数。

但我常常听到你们是弱势族群,以我有限的智慧,我想来想去想左想右想上想下,也想不到你们的弱势在那里......

希望有关当局能回答小弟愚昧的疑问。

谢谢。

7 comments:

 1. 这就是马来西亚的种族之谜咯,哈哈!

  ReplyDelete
 2. 唉。。。人要自轻自贱,那也没有办法

  ReplyDelete
 3. 俾自己好落臺咯, 一直講自己差唔嗮負責任咯!!我係老細嘅話。。。炒蘭嗮佢地!!

  做咸魚花腩煲!!

  ReplyDelete
 4. 你应该写马来语或英语呀!!!

  你写华语,他们那里会懂。。。。。

  ReplyDelete
 5. Is like a baby who take advantage of their over-protective parent..

  Wan this...wan that....wan ALL n cant share :p

  ReplyDelete
 6. Hahahaha... you are bravo!!!
  You cannot blame anything... coz they are bumiputra... mat lan yeh dou dai lan sai...and they play 'dayung dayung sampan'(ever heard the joke of it)

  ReplyDelete
 7. 疯侠:解不开的谜。

  魔羯女:被愚弄了也不知道。

  @Lex 旦:奇怪的思想。

  Alice Chong:我怕内安,更怕会‘破坏和谐,引起各族的不安,挑战土著特权’....

  scweng: A 51 years old baby?

  d3v|LaNg3L: Dun praise me like that, I shy shy ler...

  ReplyDelete